Denarja za kulturo dovolj

Piše Dušan Hedl

Proračun Ministrstva za kulturo je pač kakršen je

Po poročanju Ministrstva za finance RS o proračunu vlade RS vidimo realiziran proračun po rebalansu Republike Slovenije za leto 2014 (te številke so bile podobne v zadnjih letih…so pa vse javno dostopne) v višini 8.459.465.915 EUR. Ministrstvo za kulturo je porabilo 161.124.255 EUR. V Tabeli 2 predstavljamo, kaj so v letu 2014 v Republiki Sloveniji financirali preko Ministrstva za kulturo. Tabela prikazuje Pregled realizacije državnega proračuna na področju kulture po proračunskih postavkah za leto 2014 v EUR. Najprej zbode v oči, da Ministrstvo za kulturo poroča o realizaciji v višini 161.124.250 EUR, medtem ko Ministrstvo z finance za 5 EUR višje (smešno ampak opisno), kljub temu da so števila že v pod rubrikah zaokrožene brez centov. Objavljam simulacijo predloga zmanjšanja nesmiselnih postavk, prikazanih v Tabeli 2.

Primer predloga zmanjšanja proračunskih postavk MK

scan0002 (2)

Predlagamo, da se proračun MK zvišuje letno za 2 %. To pomeni, da bi v letu 2016 imeli na voljo 4.348.216 EUR (sami lahko izračunate koliko je to v letu 2019) iz naslova prerazporeditve v produkcijske dejavnosti, kot so postavke 180.304 Založništvo in postavka 180.308 Umetnostni programi. Pri tem bi posebno pozornost namenili temu, da se iz teh sredstev ne bi financirale prireditvene (posredniške) dejavnosti, temveč samo umetniška produkcija in založništvo (v različnih oblikah). Pri teh spremembah je pričakovati največji odpor pri »odvzemu sredstev ljubiteljski dejavnosti«. Potrebno je vedeti, da se večina proračunskega denarja iz postavke ljubiteljskih dejavnosti porabi za birokratski aparat, ki je v bistvu podvajanje birokracije ministrstva. Upravičevanje teh sredstev je tudi iz naslova profesionalne kvalitete nekaterih ljubiteljev. Ti se lahko vključijo v postavko 180.308, medtem ko birokratskega »stroja« ljubiteljev na državni ravni že dolgo več ne potrebujemo. S to odločitvijo bi se zagotovo strinjala društva v vaških in lokalnih skupnostih.

Mogoče si kdo vzame čas in preleti proračun MK, tukaj je primer iz 2014

Pregled realizacije državnega proračuna na področju kulture po proračunskih postavkah za leto 2014 v EUR

POLITIKA  
GLAVNI PROGRAM  
Podprogram  
Proračunska postavka
           

Šifra PP

Rebalans 2014

Realizacija 2014

334     MINISTRSTVO ZA KULTURO  

164.249.677

161.124.250

3340       Ministrstvo za kulturo

 

160.778.475

157.767.900

05 ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

574.146

574.146

0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost

32.600

32.600

050201 Raziskovalni programi in projekti

 

32.600

32.600

U 3511-11-0003 Raziskovalne naloge

131128

32.600

32.600

0505 Informacijska družba in elektronske komunikacije

 

541.546

541.546

050501 Urejanje področja inf. družbe in el. komunikacij

 

541.546

541.546

P 3511-11-0026 Digitalizacija

131141

541.546

541.546

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

36.000

36.000

1002 Aktivna politika zaposlovanja – usosabljanje in izobraževanje

36.000

36.000

100201 Usposabljanje in izobraževanje

36.000

36.000

U 3511-11-0031 Poklicno usposabljanje na področju kulture

131094

36.000

36.000

19 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

 

515.845

497.031

1907 Državne štipendije

 

515.845

497.031

190703 Štipendije za potrebe kulturne dejavnosti

 

515.845

497.031

U 3511-11-0001 Kultura – štipendije

131124

515.845

497.031

SKUPAJ 18 (vključno z organi v sestavi)

 

162.533.686

159.427.073

18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

159.062.484

156.070.723

1801 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kulture

 

6.794.600

6.478.003

180102 Podporne dejavnosti na področju kulture

 

6.794.600

6.478.003

P 3511-11-0024 Popularizacija kult. dejavnosti

131073

15.840

14.799

P 3511-11-0023 Stroški nepremičnin v upravljanju

131106

28.248

2.446

P 3511-11-0024 Stroški zunanjih strokovnih pomoči

131108

197.912

182.417

P 3340-13-0001 Plače MK

131087

4.404.380

4.365.912

P 3340-13-0001 Materialni stroški MK

131088

762.754

691.423

P 3340-13-0001 Investicije in invest.vzdrževanje MK

131086

187.010

180.415

P 3511-11-0024 Državne proslave

140047

290.000

287.005

  Tehnična pomoč ESSR -07-13-EU

131133

242.887

212.129

  Tehnična pomoč ESSR -07-13-SLO

131134

44.197

37.435

  Tehnična pomoč ESS -07-13-EU

131135

144.483

139.628

  Tehnična pomoč ESS -07-13-SLO

131136

26.847

24.640

P 3511-11-0023 Najemnine in uporabnine od parkirnih prostorov – GH Metelkova

131137

18.942

13.684

P 3511-11-0023 Najemnine-sredstva od oddaje državnega premoženja

131156

331.100

226.070

P 3511-11-0023 Osnovna sredstva – sredstva odškodnine

131139

0

0

P 3511-11-0023 Osnovna sredstva – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja

131138

100.000

100.000

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

 

68.200.150

65.937.623

180201 Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost

 

68.200.150

65.937.623

P 3511-11-0021 Odkupi kulturne dediščine in skupne muzejske naloge

131074

207.965

206.457

P 3511-11-0008 NUK

131082

6.197.567

6.187.451

U 3511-11-0020 Arhivski programi in projekti

131085

187.992

187.992

P 3511-11-0008 Območne knjižnice – izvajanje zakona

131091

709.800

709.800

P 3511-06-9932 Spomeniki

131095

882.009

856.247

P 3511-06-9932 Spomeniki – last RS

131096

409.436

401.895

P 3511-06-9932 KT – spomeniki

131097

0

0

P 3511-11-0021 INDOK

131099

34.300

34.285

P 3511-11-0008 KT – knjižnice

131102

0

0

P 3511-11-0021 Javni zavodi na področju KD

131113

36.871.322

37.043.084

U 3511-11-0042 Kulturne in kreativne industrije

131072

275.000

275.000

P 3511-11-0037 Stroški upravljanja spomenikov last RS

131114

265.957

241.410

P 3511-11-0022 Programi in projekti na področju KD

131115

178.672

178.672

P 3511-11-0008 Knjižničarstvo

131126

2.116.221

2.112.245

P 3511-11-0021 Izvajanje zakona o VKD

131140

1.056.199

1.054.194

P 3511-08-0033 Mreženje potencialov Krasa

131142

1.000

0

P 3511-11-0022 UNESCO – znak EU dediščine

131149

104.900

104.691

P 3511-06-0011 ATHENA – donacija

131147

20.582

21.062

P 3511-06-0011 Net – Heritage

131146

0

0

P 3511-06-0011 Projekt DC-NET

131152

0

0

P 3511-11-S004 Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU

131119

13.559.750

13.217.593

P 3511-11-S004 Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-SLO

131122

2.392.897

2.332.517

  Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU – dodatne pravice

130151

2.319.294

657.074

  Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-SLO dodatne pravice

130152

409.287

115.954

1803 Programi v kulturi in mediji

 

82.350.340

81.967.878

180301 Kulturne dejavnosti manjšin

 

5.847.346

5.108.415

P 3511-11-0002 Kult.dej.it.in madž.nar. skup.

131116

683.408

683.408

P 3511-11-0002 Kult.dejavnost romske skup.

131117

89.639

87.524

P 3511-11-0002 Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume

131143

19.630

19.630

EP 3511-07-0003 Socialna vključenost 07-13-EU

131121

3.845.969

3.421.315

EP 3511-07-0003 Socialna vključen. 07-13 – SLO

131148

678.700

603.762

          Socialna vključenost 07-13-EU

140054

450.500

248.860

          Socialna vključen. 07-13 – SLO

140055

79.500

43.916

180302 Mediji in avdiovizualna kultura

 

7.167.358

7.163.600

P 3511-11-0004 Izvajanje zakona o medijih

131081

1.061.600

1.069.930

P 3511-11-0004 Programske vsebine in razvoj tehnološke infr. za senzorno ovirane

131118

168.275

168.275

P 3511-11-0004 Programi RTV za tujino

131079

38.397

38.397

P 3511-11-0005 Javni zavodi na področju filma in AV kulture

131083

1.226.165

1.218.911

P 3511-11-0005 Slovenski filmski center

131127

3.826.730

3.826.730

P 3511-11-0005 Programi za avdiovizualne medije

131089

616.000

616.000

P 3511-11-0005 KT – art kino in nakup filmov

131111

0

0

P 3511-11-0005 Art kino in nakup filmov

131150

230.191

225.357

180303 Mednarodno sodelovanje na področju kulture

 

625.148

614.795

P 3511-11-0006 Mednarodno sodelovanje

131129

334.967

326.580

P 3511-11-0006 Članarine v mednarodnih org.

131090

25.417

25.010

P 3511-11-0006 Razvoj projektov za financiranje iz EU sredstev

131110

149.971

148.412

P 3511-11-0006 Forum slovanskih kultur

131157

114.793

114.793

180304 Založništvo

 

4.476.910

4.460.917

P 3511-11-0010 Javna agencija za knjigo

131145

498.926

482.978

P 3511-11-0010 Večletni projekti na podr.zal.

131092

91.868

91.860

P 3511-11-0010 Knjigarniška mreža

131093

98.393

98.390

P 3511-11-0010 KT – knjigarniška mreža

131112

0

0

P 3511-11-0010 Knjižnično nadomestilo

131109

561.704

561.704

P 3511-11-0010 Založništvo

131125

3.226.019

3.225.985

180305 Promocija in razvoj slovenskega jezika

 

68.647

68.647

P 3511-11-0009 Promocija in razvoj slovjezika

131098

18.447

18.447

P 3511-11-0009 Izvajanje nacionalnega programa za jezikovno politiko

131144

50.200

50.200

180306 Nagrade in socialne pravice na področju kulture

 

6.171.274

6.154.968

P 3511-11-0012 Samostojni ustvarjalci na področju kulture

131123

6.028.930

6.012.757

U 3511-11-0011 Prešernove nagrade

131131

142.344

142.211

180307 Ljubiteljska kultura

 

3.870.854

3.888.219

P 3511-11-0016 Javni sklad RS za kulturne dej.

131120

3.797.775

3.815.140

P 3511-11-0016 KT- ljubiteljska kultura

131104

0

0

P 3511-11-0016 Regijski kulturni centri

131105

73.079

73.079

P 3511-11-0016 KT – centri za digitalne medije

131107

0

0

180308 Umetnostni programi

 

54.122.803

54.508.317

P 3511-11-0014 Umetniški programi v javnih zavodih

131084

48.471.975

48.874.470

P 3511-11-0017 Uprizoritvene umetnosti – programi in projekti nevladnih organizacij

131075

1.481.107

1.481.032

P 3511-11-0017 Glasbeni programi in projekti nevladnih organizacij in posameznikov

131077

1.587.700

1.587.700

P 3511-11-0017 Vizualne umetnosti-programi in projekti nevladnih organizacij in posameznikov

131076

907.700

907.796

P 3511-11-0017 Intermedijske umetnosti – programi in projekti nevladnih organizacij

131078

480.110

480.110

U 3511-11-0015 Kulturna vzgoja

131154

50.035

50.035

P 3511-11-0013 Nepredvidene akcije

131130

6.000

5.000

P 3511-11-S0002 Investicije v kulturi

131080

887.483

884.813

P 3511-96-0001 KT – javni zavodi

131103

0

0

P 3511-11-S0002 Sofinanciranje investicij v kulturi

131100

250.693

237.361

P 3511-99-0004 SNG Opera in balet Ljubljana -unovčena garancija

131153

0

0

P 3511-96-0001 Unovčenje garancij

131155

0

0

1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi

1.717.394

1.687.219

180403 Podpora verskim skupnostim

1.717.394

1.687.219

U 1526-11-0001 Pomoč za plačilo prispevkov verskim uslužbencem

131101

1.717.394

1.687.219

20 SOCIALNA VARNOST

 

590.000

590.000

2002 Socialne pomoči neposredno upravičencem

 

590.000

590.000

200204 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

 

590.000

590.000

U 3511-11-0025 Republiške priznavalnine

131132

590.000

590.000

3341 ARHIV RS

 

3.207.915

3.105.663

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

3.207.915

3.105.663

180202 Urejanje sistema in podporne de. na področju arhiviranja

3.207.915

3.105.663

U 3513-11-0001 Plače Arhiv RS

131162

1.969.100

1.950.935

U 3513-11-0001 Materialni stroški Arhiv RS

131163

356.951

341.934

U 3513-11-0001 Izvajanje zakona ZVDAGA

131166

105.055

89.297

P 3332-13-0001 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov – Arhiv RS

131161

219.348

200.997

P 3513-11-0002 Projekt ENArC – donacija

131168

25.731

24.639

P 3513-12-0001 Projekt APEx – donacija

131170

8.029

7.134

P 3332-12-0001 Projekt APEx – slovenska udeležba

131158

9.934

2.183

U 3513-11-0001 Osnovna sredstva – sredstva od prodaje državnega premoženja

130157

7.722

0

U 3513-11-0001 Stvarno premoženje – sredstva odškodnine

131167

1.958

396

P3513-11-0003 E-Arhiviranje – ESSR-07-13-EU

130159

340.000

336.922

P3513-11-0003 E-Arhiviranje – ESSR-07-13-slov. udeležba

131160

39.413

59.456

          E-ARK – donacija

140048

7.000

1.668

          E-ARK – slovenska udeležba

140049

7.000

3.330

P 3332-13-0002 Reprodukcija

131164

110.674

86.772

3342 INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE

 

263.287

250.687

1801 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kulture

263.287

250.687

180101 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti

263.287

250.687

U 3514-11-0001 Plače Inšpektorat

131173

221.800

209.962

U 3514-11-0002 Materialni stroški Inšpektorat

131172

38.269

38.477

P 3514-11-0003 Investicije in invest. vzdrževanje – Inšpektorat

131171

3.218

2.248

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.