Nov program financiranja poslovanja MSP za odpravo posledic epidemije COVID-19 (MSP 9)

Povzemamo po gov.si:

Podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi posledicami izbruha epidemije COVID-19 in tista, ki proizvajajo proizvode ali opravljajo storitve, ki prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev lahko odslej pri SID banki prejmejo kredit za financiranje poslovanja.

Sredstva kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € lahko samostojni podjetniki, MSP in zadruge namenijo tako za kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga kot tudi za stroške dela in stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika.
Z novim programom financiranja želimo financirati slovenska podjetja in jim olajšati poslovanje v času, ko se soočajo s posledicami epidemije COVID-19.
Več informacij in možnost oddaje vloge vam je dostopna na: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-msp-msp-9.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.