Vlada o zadržanju izvrševanja določbe o javni objavi izjav upravičencev do temeljnega dohodka

Povzemamo v celoti po gov.si:

“Vlada je sprejela mnenje o predlogu za zadržanje izvrševanja prvega stavka 37. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v povezavi s pobudo za oceno ustavnosti, ki govori o javni objavi izjave upravičencev do temeljnega dohodka. Vlada predlaga, da Ustavno sodišče predlog za začasno zadržanje izvrševanja te določbe zavrne.

Pobudnik predlaga zadržanje izvrševanja dela 37. člena zakona, ki se nanaša na javno objavo izjave upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, na spletni strani FURS.

Vlada meni, da predlog za začasno zadržanje izvrševanja te določbe ni utemeljeno, saj pobudnik ni navedel zatrjevanih težko popravljivih škodljivih posledic, ki naj bi nastale z izvrševanjem tega predpisa. Vlada se strinja, da objava podatkov pomeni poseg v pravico do varstva osebnih podatkov, vendar meni, da ta sam po sebi še ne pomeni nastanka težko popravljivih škodljivih posledic.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa roke, v katerih Finančna uprava RS odloči in izplača upravičencu mesečni temeljni dohodek. Ti roki so relativno kratki, pri čemer je število upravičencev do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka zelo veliko. Finančna uprava RS je samo do 18. aprila 2020 prejela 32.015 vlog.

Ne glede na številčnost vlog mora Finančna uprava RS zagotavljati preglednost v zvezi s porabo javnih sredstev in omogočati učinkovit dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Če Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje te določbe in s tem objavo seznama prejemnikov javnih sredstev, bo Finančna uprava RS morala odločati o posamičnih zahtevah prosilcev za dostop do informacij javnega značaja, kar pa bi povzročilo nesorazmerno administrativno breme organa in ogrozilo pravočasno odločanje o izplačilih upravičencem do mesečnega temeljnega dohodka.

Zato vlada predlaga, da Ustavno sodišče predlog za začasno zadržanje izvrševanja te določbe zavrne.”

Vir: Ministrstvo za finance

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.